Gebruiksvoorwaarden

Ten aanzien van de Bemiddelingswerkzaamheden van Hart voor je Huis voor Gebruikers gelden de volgende Gebruikersvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Bij het Inschrijven en/of door gebruik te maken van het Platform van Hart voor je Huis aanvaardt Gebruiker aan deze Gebruikersvoorwaarden gebonden te zijn.

 
Versie 1 – Februari 2022

VerbouwApp B.V., statutair gevestigd te Utrecht en aldaar kantoorhoudende Varrolaan 100, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78361419, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren M.G.S. Harkes en B.J.A.J. Dekkers in hun hoedanigheid van bestuurders van De Stiho Groep B.V., hierna te noemen: ‘Hart voor je Huis

1. DEFINITIES

 

1.1 In deze voorwaarden geldt het volgende, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders wordt bepaald:

 

A Bemiddelingswerkzaamheden betekent de activiteiten die door Hart voor je Huis worden aangeboden, hoofdzakelijk bestaande uit het aanbieden en ondersteunen van het Platform waarmee Gebruikers desgewenst van diensten en/of producten van Partners gebruik kunnen maken, die via het platform door Partners voor eigen rekening en risico aan Gebruikers worden aangeboden. 

 

B. Gebruiker(s) betekent een (potentiële) klant van Partner die (mogelijk) in contact wordt gebracht met Partner via het Platform en mogelijk producten en/of diensten van Partner wenst af te nemen en zich heeft ingeschreven als gebruiker van het Platform. 

 

C. Inschrijven en/of Inschrijving betekent met Hart voor je Huis aangegane verbintenis waarbij Gebruiker toegang wordt gegeven tot het Platform en de door Partner aangeboden producten en/of diensten.

 

D. Gebruikersvoorwaarden betekent de (nadere) afspraken die van toepassing zijn op de tussen Gebruiker en Hart voor je Huis tot stand gekomen verbintenis, het gebruik van het Platform, waaronder de voorwaarden zoals in dit document zijn uiteengezet.

 

E. Overeenkomst betekent de tussen Gebruiker en Partner gesloten overeenkomst via het Platform bestaande uit (in ieder geval) de koopsom en een beschrijving van de te leveren producten en/of diensten door Partner aan Gebruiker.  

 

F. Partner(s) betekent de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Hart voor je Huis en/of het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot (potentiële) opdrachtnemers en vakmensen die zich beschikbaar stellen om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en of producten en/of diensten te leveren aan Gebruikers. 

 

G. Platform betekent het Platform www.hartvoorjehuis.nl en/of het internetportaal bestaande uit een digitaal platform waarop de producten en/of diensten van Partners worden aangeboden aan Gebruikers en Partners en Gebruikers in contact met elkaar kunnen komen. 

 

H. Reviewtool betekent de (toekomstige) door Hart voor je Huis ontwikkelde software waarmee Gebruiker een enquête kan invullen en daarmee een Review kan achterlaten met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden en de (algemene) dienstverlening van Partner. De Reviewtool is momenteel (bij het opstellen van deze versie van de Gebruikersvoorwaarden) nog niet beschikbaar, maar zal naar verluidt later beschikbaar worden, zonder dat Hart voor je Huis daaromtrent enige garantie verstrekt. 

 

I. Review(score) betekent een door een Gebruiker in de (toekomstige) Reviewtool ingevoerde beoordeling van de werkzaamheden en de (algemene) dienstverlening van Partner, bestaande uit een gemiddelde score en eventueel nadere tekst en uitleg. 

2. ALGEMEEN

 

 1. Door het inschrijven op het Platform en het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden heeft Gebruiker een verbintenis gesloten met Hart voor je Huis tot het gebruik van het Platform. 
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden bevatten nadere afspraken die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform. 
 3. Afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hart voor je Huis en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 4. Hart voor je Huis heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt geacht iedere wijziging van de Gebruikersvoorwaarden te hebben geaccepteerd, indien hij binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Hart voor je Huis geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 5. Indien Gebruiker de wijziging niet wil aanvaarden kan Gebruiker de Inschrijving schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat, mits deze opzegging binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging door Hart voor je Huis is ontvangen. Bij gebreke van tijdige opzegging geldt dat de Gebruiker akkoord is met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden.
 6. Hart voor je Huis mag de rechten en verplichtingen uit de verbintenis met Gebruiker desgewenst geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Gebruiker stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

3. INSCHRIJVING GEBRUIKER


 1. Om gebruik te maken van het Platform, dient Gebruiker zich in te schrijven door middel van een (elektronische) intakeformulier], te raadplegen via de volgende link: mijn.hartvoorjehuis.nl of bijv. de homepage. Het staat Hart voor je Huis te allen tijde vrij om een Gebruiker of een aanvraag te weigeren zonder opgave van redenen.
 2. Tijdens de inschrijvingsprocedure kiest Gebruiker een inlognaam (een e-mailadres) en wachtwoord waarmee hij/zij na Inschrijving kan inloggen op het Platform. Hart voor je Huis is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens.
 3. Gebruiker staat er voor in dat de informatie en gegevens die Gebruiker op het Platform plaatst of invult juist, volledig en up-to-date is.
 4. Gebruiker aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van het Platform, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door Partners en/of derden, of openbaarmaking door Gebruiker van informatie en/of gegevens die Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.

4. HOE WERKT HET?

 1. Nadat Gebruiker zich conform artikel 3 heeft ingeschreven voor het gebruik van het Platform verklaart Gebruiker zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden waarna de aanvraag worden gecompleteerd.
 2. Op dat moment heeft Gebruiker toegang tot het platform en kan hij de door Partner aangeboden producten en/of diensten raadplegen via https://hartvoorjehuis.nl/partners/ en contact opnemen met de betreffende Partner en een overeenkomst sluiten.
 3. Hart voor je Huis garandeert niet dat een Overeenkomst daadwerkelijk tot stand komt met Partner en is op geen enkele wijze betrokken en/of verantwoordelijk voor de uitvoering of kwaliteit van de geleverde producten, diensten en/of werkzaamheden door Partner.
 4. Voor het gebruik van het Platform (inclusief de inschrijving), als ook ter uitvoering van de Bemiddelingswerkzaamheden zullen aan Gebruiker geen kosten in rekening worden gebracht door Hart voor je Huis.
 5. Als aanvullende optie, kan Gebruiker een keuze maken uit verschillende upgrades voor bijvoorbeeld de VerbouwApp of VerbouwMaatje. Sommige van deze upgrades zijn gratis, andere zijn beschikbaar voor een eenmalig of maandelijks bedrag in abonnementsvorm.
 6. Als Gebruiker ervoor kiest een abonnement af te sluiten en niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Gebruiker van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Gebruiker is dan de wettelijke (handels)rente aan Hart voor je Huis verschuldigd, onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van Hart voor je Huis.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die Hart voor je Huis vanwege nakoming van zijn betalingsverplichtingen door Gebruiker dient te maken, komen volledig voor rekening van Gebruiker. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% over openstaande bedrag.
 8. Alle betalingen van Gebruiker aan Hart voor je Huis worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen in de volgorde van opeisbaarheid.
 9. Hart voor je Huis kan Gebruiker onmiddellijk de toegang tot het Platform ontzeggen en de overeenkomst met Gebruiker beëindigen indien deze in verzuim is. Dit laat de betalingsverplichting van de (toekomstige) vergoedingen onverlet.
 10. Hart voor je Huis behoudt zich het recht voor om de maandelijkse tarieven naar redelijkheid op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien de Gebruiker de gewijzigde maandelijkse tarieven niet wenst te aanvaarden, heeft de Gebruiker het recht het abonnement op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefwijzigingen in werking treden, of het abonnement voort te zetten onder de overeengekomen voorwaarden.

5. UITSLUITING VAN GEBRUIK

 

 

Hart voor je Huis behoudt zich het recht voor Gebruiker de (verdere) toegang tot het Platform te ontzeggen en de Inschrijving van Gebruiker op te heffen, zonder dat Hart voor je Huis daarmee tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden is, indien:

 

 • Door Gebruiker op het Platform geplaatste (persoons)gegevens en/of informatie onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving;
 • Er een ernstig vermoeden bestaat dat Gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van het Platform of de achterliggende systemen;
 • Gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden gedraagt; of
 • Andere dringende en gegronde redenen van Hart voor je Huis hiertoe noodzaken.

6. HART VOOR JE HUIS

 

 1. Hart voor je Huis stelt zich het adequaat functioneren van het Platform ten doel en streeft hierbij naar maximale uptime. Hart voor je Huis staat er echter niet voor in dat het Platform altijd storingsvrij en volcontinu functioneert. Hart voor je Huis is afhankelijk van de toelevering door derden, waaronder internet- en telecomaanbieders en webbeheerders. Hart voor je Huis is niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren of de bereikbaarheid van het Platform in de weg staan.
 2. Het is Hart voor je Huis toegestaan het Platform op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker.
 3. Hart voor je Huis is gerechtigd om ten behoeve van gebruikelijke of benodigde onderhoud of het opheffen van storingen het Platform en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of ontoegankelijk te maken, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 4. Hart voor je Huis zal zich inspannen gebreken in het Platform binnen een redelijke termijn te herstellen. Hart voor je Huis is echter gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe update of upgrade van de software wordt uitgebracht. Hart voor je Huis is eveneens gerechtigd gebruik te maken van tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de software aan te brengen.
 5. Hart voor je Huis is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te brengen. Indien, naar het oordeel van Hart voor je Huis, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en/of het functioneren van het Platform aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal Hart voor je Huis Gebruiker binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.

7. (TOEKOMSTIGE) REVIEWTOOL

 

 

 1. Gebruiker hebben (in de toekomst) de mogelijkheid om een Review te maken. De Reviews worden opgeslagen in de Reviewtool en kunnen door Hart voor je Huis worden ingezien. Via een Review kunnen Gebruikers de kwaliteit van de Werkzaamheden en (algemene) dienstverlening van Partners beoordelen. Een Review bestaat uit een gemiddelde score en eventueel nadere tekst en uitleg.
 2. Gebruikers kunnen Hart voor je Huis verzoeken om een Review te verwijderen. Hart voor je Huis geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek, een reactie of Hart voor je Huis wel of niet over zal gaan tot verwijdering van de Review.

8. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

 

 

 1. De Bemiddelingswerkzaamheden van Hart voor je Huis zijn (hoofdzakelijk) beperkt tot het aanbieden en ondersteunen van het Platform. Hart voor je Huis biedt een technische oplossing om producten en/of diensten van Partners aan Gebruikers aan te bieden. Hart voor je Huis wordt geen partij bij een eventuele Overeenkomst tussen Gebruiker en Partner.
 2. Hart voor je Huis is niet op enige wijze gebonden aan of verantwoordelijk voor de inhoud en/of uitvoering van de Overeenkomst door Partner. Hart voor je Huis garandeert niet dat daadwerkelijk een Overeenkomst zal worden gesloten met een Partner.
 3. Hart voor je Huis is niet aansprakelijk voor schade die Gebruikers lijden in de relatie tot Partners, waaronder het toebrengen van schade aan goederen en/of het toerekenbaar tekortschieten van de ene partij jegens de andere partij. Hart voor je Huis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Hart voor je Huis.
 4. Hart voor je Huis staat uitdrukkelijk niet in voor de juistheid c.q. geschiktheid van een Partner, noch voor de kwaliteit van de op het platform aangeboden werkzaamheden, producten en/of diensten. Indien de werkzaamheden of de (algemene) dienstverlening van Partner volgens de Gebruiker niet naar behoren zijn uitgevoerd zal Hart voor je Huis nimmer aansprakelijk zijn, of tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Indien Hart voor je Huis op grond van een overeenkomst en/of de wet jegens een Gebruiker desalniettemin aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ingevolge de (eventueel) toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan Gebruiker wordt uitgekeerd.
 6. Gebruiker vrijwaart Hart voor je Huis tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, die verband houden met de uitvoering van deze verbintenis of eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingen.

9. KLACHTPROCEDURE

 

 

 1. Indien een Gebruiker een klacht heeft kan hij of zij bij Hart voor je Huis schriftelijk, per e-mail of per post een klacht indienen.
 2. Hart voor je Huis geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn of haar klacht.
 3. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven zal Hart voor je Huis binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Hart voor je Huis verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingswerkzaamheden en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Hart voor je Huis, zoals gepubliceerd op het Platform: www.hartvoorjehuis.nl/privacy, van toepassing.
 2. Het doel van de Bemiddelingswerkzaamheden is om Gebruiker en Partners in contact met elkaar te brengen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van producten en diensten op basis van (wederzijdse) interesses. De grondslag van Hart voor je Huis hiervoor is de uitvoering van de verbintenis met Gebruiker, waaronder deze Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring van Hart voor je Huis.
 3. Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk zodat Hart voor je Huis de Bemiddelingswerkzaamheden kan aanbieden en uitvoeren.
 4. Als de Gebruiker niet meer is ingeschreven op het Platform zal Hart voor je Huis de persoonsgegevens van Gebruiker vernietigen, dan wel anonimiseren, in overeenstemming met de Privacyverklaring van Hart voor je Huis en de daarin genoemde de termijnen, alsmede de toepasselijke (wettelijke) regelgeving.
 5. Indien Gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van de VerbouwApp applicatie zoals aangegeven in artikel 4.5 van deze Gebruikersvoorwaarden stemt zij nu voor alsdan in met de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens met Zoofy, overeenkomstig de Privacyverklaring van Hart voor je Huis. Dit is noodzakelijk zodat Zoofy haar diensten – bestaande uit bemiddeling tussen gebruikers en vakmannen – kan aanbieden via de VerbouwApp applicatie, waardoor Gebruikers desgewenst een vakman kunnen boeken en kunnen inzien.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

 

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden en alle verbintenissen met Gebruikers zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruikersvoorwaarden en/of de verbintenis(sen) tussen Hart voor je Huis en Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.