Privacy statement

Ten aanzien van de privacy van jou als gebruiker van Hart voor je Huis gelden de volgende Privacy verklaring. Bij het Inschrijven en/of door gebruik te maken van het Platform van Hart voor je Huis stem je als Gebruiker in met deze Privacy verklaring.

 
Versie 1 – Februari 2022

1. WIE ZIJN WIJ?

 

VerbouwApp B.V., gevestigd aan Laagraven 44 (3439 LK) Nieuwegein, hierna te noemen: ‘Hart voor je Huis’ helpt jou als Partner – degene die een partnerovereenkomst afsluit met Hart voor je Huis – om voor eigen rekening en risico diensten en/of producten aan te bieden aan Gebruikers via de website van Hart voor je Huis, te raadplegen via www.hartvoorjehuis.nl of Gebruiker – degene die zich heeft ingeschreven voor het gebruik van de website van Hart voor je Huis – om middels de website o.a. diensten en/of producten van Partners in te zien en af te nemen en daarvoor voor eigen rekening en risico een overeenkomst te sluiten met de betreffende Partner.

 

 

Waar nodig wordt bij de bemiddeling tussen Partners en Gebruikers mede gebruik gemaakt van het platform c.q. de diensten van Zoofy B.V. indien Gebruiker ervoor kiest een abonnement af te sluiten via VerbouwApp. Door middel van het platform c.q. de diensten van Zoofy kunnen Gebruikers diensten en/of producten van vakmensen c.q. Partners gemakkelijk afnemen en inzien. Waar nodig ondersteunt Zoofy de Gebruiker en Partner hierbij. 


Hierbij staat jouw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens die wij van je ontvangen via de website dan wel van Partners en/of Gebruikers.


Wij respecteren jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft via de website of via het gebruik van de Hart voor je Huis app vertrouwelijk wordt behandeld door desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK?

 

Hart voor je Huis is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situatie:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers via de website van Hart voor je Huis.nl.
 

Hart voor je Huis is geen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor het gebruik en het verwerken van gegevens middels de Hart voor je Huis door een Partner of Gebruiker. Hart voor je Huis is louter, als SaaS-leverancier, een ‘Verwerker’ in de zin van de AVG.

 

Met betrekking tot het gebruik van de Hart voor je Huis is:

 • Degene, de Partner, die een SaaS-abonnement sluit met Hart voor je Huis om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening en de gegevens verzamelt en invult in de Hart voor je Huis ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.
 • De Gebruiker is te kwalificeren als ‘betrokkene’ in de zin van de AVG.

3. WAT VOOR SOORT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT HART VOOR JE HUIS EN EEN PARTNER OF GEBRUIKER?

 

 • Hart voor je Huis verwerkt persoonsgegevens die zij heeft verkregen van een bezoeker van haar website of zijn ingevuld via de Hart voor je Huis app. 
 • Een Partner of Gebruiker verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt door een of meerdere partijen die ook gebruik willen maken van (de website van) Hart voor je Huis bij eenzelfde project.
 • Een Partner of Gebruiker kan ook persoonsgegevens verwerken die zij heeft mogen ontlenen aan andere bronnen zoals Social Media platforms en openbare registers en/of de Partner in de Hart voor je Huis app heeft ingevoerd in overeenstemming met de verwerkingsgrondslagen ex artikel 6 AVG. 
 • Hart voor je Huis en/of Partner verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar jou toe te kunnen verbeteren.
 • Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens: 

  • Persoonsgegevens door jezelf verstrekt; [naam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres]; 
  • Persoonsgegevens verkregen via de website, via de app van Hart voor je Huis, of via elektronische berichten die de Partner heeft ontvangen van partijen die eveneens deelnemen aan Hart voor je Huis.

4. DOELEINDEN

 

 

Hart voor je Huis gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact met Gebruikers en/of Partners;
 • Gebruikers, Partners en prospects de mogelijkheid bieden om via de website van
 • Hart voor je Huis vragen te stellen c.q. contact op te nemen met Hart voor je Huis;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De contactgegevens van Gebruikers en Partners worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, updates en het toezenden van informatie die Gebruikers en
 • Partners aan ons hebben gevraagd;
 • Het maken van gebruiksstatistieken van de website of app van Hart voor je Huis;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken

 

De Partner gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het kunnen aanbieden of kunnen afnemen door Gebruikers van producten en/of diensten;
 • Om in contact met partijen te komen c.q. blijven met wie je een overeenkomst hebt gesloten via de Hart voor je Huis;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

5. GRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Hart voor je Huis en/of Partner verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als er toestemming is gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je deze toestemming hebt verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;

   

 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

   

 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  Hart voor je Huis of de Partner gebruikt bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en informatieve e-mails. 

6. VERWERKERS

 

Soms is het nodig dat Hart voor je Huis en/of Partner voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Hart voor je Huis en/of Partner de persoonsgegevens verwerken. Hart voor je Huis en/of Partner sluiten met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. 

 

Hart voor je Huis werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. 

 

Een Partner gaat bijvoorbeeld bij aanvaarding van de SaaS-overeenkomst van Hart voor je Huis akkoord met een verwerkersovereenkomst tussen haar als Verwerkingsverantwoordelijke en Hart voor je Huis als SaaS-leverancier die te kwalificeren is als ‘Verwerker’ in de zin van de AVG. 

7. PERSOONSGEGEVENS DLEEN MET DERDEN EN ZOOFY

 

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval –  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of ter verdere ondersteuning c.q. uitbreiding van onze diensten (zoals in het geval van Zoofy bij het gebruik van VerbouwApp). Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 

 

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

 • Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. 

8. DOORGIFTE BUITEN DE (EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE) EER

 

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van jouw overeenkomst.

9. BEWAARTERMIJN

 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Er wordt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens gezorgd die in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11. GEBRUIK VAN COOKIES

 

Wij maken op onze website Hart voor je Huis.nl en via de app van Hart voor je Huis gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van jouw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kun je cookies uitschakelen via jouw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

12. GOOGLE ANALYTICS

 

Hart voor je Huis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. HOTJAR

 

Om de gebruikservaring te verbeteren, maakt Hart voor je Huis voor haar website gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruiksactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op jouw apparaat en worden gegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Lees de privacyverklaring van Hotjar om exact te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie via Hotjar gebruiken wij om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de Klant of Gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat jouw privacy wordt gewaarborgd.

 

Partners en Gebruikers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een Profiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.

14. VRAGEN OF KLACHTEN

 

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je in bepaalde gevallen het recht op inzage, dataportabiliteit, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen of klachten contact met ons op via info@hartvoorjehuis.nl.

15. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY STATEMENT

 

Hart voor je Huis behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.